Kâr Dağıtım Politikası

Şirketlerimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Hukuku’na ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmesi temel prensiplerimizdir.

“Yasal düzenlemeler ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımıyla ilgili maddesi ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz ve şirketimizin sermaye ihtiyaçları, yatırım ve finansman kararları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’ inin pay sahiplerine nakden dağıtılması”ilke olarak kabul edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin 15. maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça kâr payı dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Olağan Genel Kurul toplantısında alınacak karara istinaden, toplantıyı takiben en geç bir ay içinde yapılması ilke olarak benimsenmiştir.