KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİGİZLİLİK KURALLARI, SİTE KULLANIM ŞARTLARI VE İLETİŞİMLER İLE KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRMEŞirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) md. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunarız. Şirketimiz, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.Biz, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, tarafımız ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanun’a uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile internet sitemizde (mobil uygulaması dahil), ziyaretçi bilgilerinin gizliliği, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi, kullanımı, imhası, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda, Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi, Saklanması ve İmhası Politikası’nın geçerli olduğunu belirtmek isteriz.İnternet sitemizde tarafımızca çerez (cookie) ve iletişim kutusu vasıtasıyla tarafımıza ilettiğiniz (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ad, soyad, e-posta, adres, telefon numarası, cv (özgeçmiş) diğer kişisel veriler işlenmektedir.Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel verilerdir. Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır.BİLGİLERİN KORUNMASIBu sitede, ziyaretçiler tarafından verilen ve taraflarından edinilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre, tarafımız veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dahilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.Sitemize talep ve şikayetlerinizi iletme veya bilgi güncelleme amacıyla girdiğiniz bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.BİLGİLERİN TOPLAMA YÖNTEMLERİ, İŞLENME-AKTARIM AMACI VE KİŞİSEL VERİ İŞLEMLERİGizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm kanuni ilkeler ile kişisel veri saklama-imha politikalarına uygun olmak üzere;
  • kanunen zorunlu ise veya zorunlu olmayan bazı uygulamalar için de ayrıca izni de rica edilerek; ziyaretçilerimizin fiziki ve sanal işletmeleri ziyaret ve iletişim bilgileri ile aşağıda detaylı belirtilen diğer kişisel bilgileri,
  • Veri Sorumlusu olarak biz ve ortaklarımız, iş ve çözüm ortaklarımız, haleflerimiz, servis sağlayıcılarımız, tedarikçilerimiz ve belirlenecek (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) diğer işlenme amacının gerektirdiği üçüncü kişiler/kuruluşlar (duruma göre veri sorumluları, işleyenler ve/veya alıcı grupları) tarafından ve arasında,
  • Burada belirtilen ve ayrıca kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceği ve aktarılabileceği açıkça öngörülen hallerde, bilgilerin tarafınca alenileştirildiği durumlarda, sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu hallerde, keza veri sorumlusu/işleyen olarak her türlü hukuki yükümlülükleri yerine getirebilme için zorunlu durumlarda, ayrıca hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olduğu durumlar ile temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu/işleyen olarak burada ve yasalarda öngörülmüş meşru menfaatler için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu/gerekli olduğu hallerde,
Belirtilen çerçevede anılan kuruluşlarca yurt içinde ve dışında işlenebilir, aktarılabilir.SİTEMİZDE TANIMLAMA BİLGİSİ (ÇEREZ VB.) UYGULAMASIİnternet sitemizde (mobil uygulamaları dahil tüm dijital platformlarında) muhtelif türde çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.Çerezler ziyaret edilen internet sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını ve geliştirilmesini, kullanıcı deneyiminin kişiselleştirilmesini ve iyileştirilmesini, siteleri oturum açmadan ziyaret edebilmesini ve/veya tarafına (duruma göre internet tarayıcı ve/veya ilgili mobil uygulama kapalı olsa dahi görebileceği) ticari-sosyal amaçlı bildirimler yollanmasını ve genel olarak site kullanıcıları-ziyaretçilerine gerek ilgili sitede, gerek başkalarına ait sitelerde (sosyal medya-ağlar ve online reklam ağları dahil) genel ya da özelleştirilmiş bilgilendirmeler, reklam ve tanıtımlar sunulmasını-iletilmesini sağlamak amacıyla bilgisayarlara ve  mobil cihazlara yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.Çerezler bilgisayar-cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.Sitemizi (mobil versiyonları dahil) kullanan ziyaretçiler, yukarıda belirtilen uygulamayı, keza ilgili tanımlama bilgilerinin burada, kişisel veri mevzuatında ve bu bilgilendirme metninin diğer kısımlarında çeşitli bilgileriniz için öngörülen amaçlarla ve kapsamda-şartlarda işlenmesini (bu çerçevede üçüncü kişilere aktarım-paylaşımları ve kullanmaları dahil) kabul etmiş sayılırlar.Ziyaretçiler istedikleri her zaman cihazlarındaki program ve/veya işletim sistemi ve/veya internet tarayıcısının ayarlarından çerezleri düzenleyerek kaldırabilirler ve/veya anılan bildirimleri durdurabilirler (Bu takdirde Sitemizin/ilgili cihazın/programın arzu edildiği gibi çalışmayabileceği ve/veya bildirim içeriklerinden haberdar olunamayacağı bilinmelidir).İLETİŞİMLERZiyaretçilerimiz ile, yine kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, amacıyla, tarafımız, iş ve çözüm ortaklarımız ile kanunen veri paylaşımımızın zorunlu olduğu kamu kurum ve kuruluşları tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, (cihazınızda açık ise) her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları ile iletişimler yapılabilir, Ziyaretçilere elektronik iletiler gönderilebilir.İŞLENEN – AKTARILAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR KANUNİ HAKLARINIZKurumumuzda tarafımızca çerez (cookie) ve iletişim kutusu vasıtasıyla tarafımıza ilettiğiniz (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ad, soyad, e-posta, adres, telefon numarası, cv (özgeçmiş) diğer kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza böylece bilgi verilmesinin yanı sıra; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tarafımızın mevzuattan ve işbu formdan doğan hakları saklı kalmak üzere, bulunmaktadır. Tüm bu konularda Veri Sorumlusu olarak tarafımıza başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız.Makul olmayacak düzeyde yinelenen, orantısız düzeyde teknik çaba gerektiren, başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımızın saklı olduğunu belirtmek isteriz.Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dahil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz.Bu çerçevede izniniz rica edilen hallerde, söz konusu izni yüz yüze verebileceğiniz gibi uygulaması varsa ilgili internet Sitemizde ve yine uygulaması varsa (yazılı-imzalı izin ile aynı hukuki nitelik-değerde olmak üzere) dijital ortamda da verebilirsiniz. Şöyle ki; sitemizdeki kişisel veri işlem bilgilendirmelerini değerlendirmiş olarak, basılı ortamda veya beyan edeceğiniz cep telefonunuza kısa mesajla gönderilen linkte bilginize sunulan izin metnini incelemenizden sonra, uygun bulmuş iseniz, bilgilerinizin doğruluğunu sözlü olarak veya ekranda ya da dijital ortamda teyit ettikten sonra izin-onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. Bunun dışında, böyle bir uygulama mevcut olanlar için geçerli olmak üzere, dilediğiniz her zaman ilgili tarafımıza ait siteye ulaşarak izin-onay işlemlerini yapabilirsiniz.Kurumumuz ilgili mevzuat uyarınca ve kişisel veri saklama-imha politikalarında öngöreceği periyodlarda kişisel bilgileri kısmen/tamamen imha (silme, yok etme veya anonimleştirme) işlemleri yapabileceği gibi, ziyaretçiler arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Kurumumuza ulaşarak ve gereken kanuni-teknik prosedürleri yerine getirerek kişisel veri işlenmelerini ve/veya taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Bu husustaki açık bildirim-taleplerine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken veya yükümlü olunan kişisel veri işlemeleri ve iletişimler devam eder).Ziyaretçi dilerse ayrıca, hukuken muhafazası gereken ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da yok edilir veya aynı amacı sağlamak üzere kimliği belirli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepler yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTELER-DİJİTAL PLATFORMLAR VE UYGULAMALARSitemizden (mobil versiyonları dahil) ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları, kullanım, iletişim ve kişisel veri işlenme şartları geçerlidir; reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin (ve sair dijital platformların) etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri-web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri-önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan tarafımız sorumlu değildir.SORUMLULUKZiyaretçilerin sitemizden veya sitemizde link verilen diğer sitelerden/mobil uygulamalardan/her türlü bildirimlerden ve kurumumuza ait diğer birim-mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneriler çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından ziyaretçiler sorumludurlar.Herhangi bir sitemiz ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme-işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre keza iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.SİTE İÇERİĞİ ÜZERİNDE HAKLARSitemizdeki her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; tarafımızın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları tarafımıza, kurumumuza aittir.DEĞİŞİKLİKLERGizlilik, kişisel veri saklama-kullanım ve imha politikası ve site kullanım şartları gibi konularda, keza sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda, kampanya vb. gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutarız; bu değişiklikler tarafımızca siteden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.Tüm bu konularda ek bilgi istemlerinizi, her türlü talep ve şikayetlerinizi aşağıdaki iletişim kanallarından ulaşarak tarafımıza bildirebilirsiniz. İlgili talebin yasalar gereği belirli bir prosedürde (usulde-zamanda-şekilde) yapılması gereken hallerde söz konusu prosedüre uyulması gerekir.
UNVAN                                                               :Sunar Mısır Ent. Tes. San. Ve Tic. A.Ş.
ADRES                                                                 :Yolgeçen Mh. T. Cemal Beriker Bulv. No: 565, 01355 Seyhan/ADANA
VERGİ DAİRESİ/VERGİ NUMARASI          :Anadolu Kurumlar V.D. Vergi No: 782 007 1099
E-POSTA                                                             :info@sunarmisir.com.tr
İNTERNET SİTESİ                                             :www.sunarmisir.com.tr
KEP ADRESİ                                                       :sunarmisir@hs03.kep.tr
TELEFON                                                             :0322 441 01 65
FAKS                                                                    :0322 441 02 50